Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NOVIOMUSIC (29 december 2021)

 1. BEDRIJF

1.1 NovioMusic is een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, met KVK-nummer 59081104.

1.2 NovioMusic is een online webshop in tweedehands cd’s, die via’ www.noviomusic.nl’ kan worden bezocht.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle met NovioMusic gesloten koopovereenkomsten, al dan niet tot stand gekomen met gebruikmaking van de webshop ‘www.noviomusic.nl’, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Het plaatsen van een bestelling impliceert aanvaarding van de algemene voorwaarden van NovioMusic.

2.3 Indien van één van deze voorwaarden wordt afgeweken, hetgeen enkel mogelijk is met schriftelijke instemming van NovioMusic, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

 1. ARTIKELEN

3.1 De artikelen ( vooralsnog cd’s) zijn in goede staat verkerende tweedehands cd’s compleet met toebehoren.

 1. OVEREENKOMST

4.1 Er is sprake van een perfecte (koop)overeenkomst als een bestelling wordt geplaatst via het bestelsysteem op de website van NovioMusic of via het verzenden van een e-mail aan NovioMusic met het verzoek één of meerdere cd’s te leveren.

 1. PRIJZEN

5.1 De door NovioMusic gehanteerde verkoopprijzen zijn exclusief portokosten. Aangezien het tweedehands cd’s betreft worden BTW bedragen niet vermeld en kunnen deze door ondernemers ook niet als voorbelasting worden afgetrokken.

5.2 De betaling dient binnen de betalingstermijn op de door NovioMusic aan te geven wijze te zijn voldaan voordat tot verzending van de bestelde cd’s wordt overgegaan.

5.3 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt zulks te voorkomen, kunnen fouten op de website voorkomen. Indien er een fout in een prijs is gemaakt, is NovioMusic niet verplicht de betreffende cd voor die prijs te leveren, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om de cd tegen de correcte prijs te kopen.

 1. LEVERING & VERZENDKOSTEN

6.1 De bestelling wordt verpakt in een envelop en beschermend noppenfolie (bubbeltjesfolie).

6.2 Op het moment dat de bestelling wordt verzonden ontvangt koper daarvan een verzendbevestiging per email.

6.3 Om verzendkosten te besparen kan een cd ook zonder jewel case (= hardplastic cd-doosje) verzonden worden. In dat geval zullen wel alle andere toebehoren (waaronder het artwork) met de cd worden meegezonden.

6.4 Verzekerd of aangetekend verzenden vindt alleen op verzoek plaats, tegen berekening van de meerkosten.

6.5 NovioMusic zal in het weekend na ontvangst van de koopsom verzenden. In het uitzonderlijke geval dat deze termijn niet haalbaar is, zal de koper hiervan op de hoogte worden gesteld.

6.7 Indien de bestelling door de standaard brievenbus gaat, wordt deze per gewone post verzonden. In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van de pakkettenservice van PostNL waarbij de bestelling in Nederland traceerbaar is.

6.8 NovioMusic is niet aansprakelijk voor schade aan of zoekraken van poststukken door PostNL.

6.9 De verzendkosten worden op de website van NovioMusic vermeld.

6.10 De verzendkosten worden automatisch berekend en bij het afrekenen in rekening gebracht.

6.11 Een bestelling wordt niet verzonden, indien deze niet compleet verzonden kan worden, bijvoorbeeld in het geval dat één van de bestelde cd’s niet (meer) voorradig is. Van deze omstandigheid wordt de koper alsdan in kennis gesteld.

6.12 Indien de bestelling niet kan worden verzonden binnen de sub 6.5 omschreven termijn, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd op gronden omschreven in sub 6.11, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren. NovioMusic zal in dat geval per bankoverschrijving voor restitutie van het door koper betaalde bedrag zorgdragen.

6.13 Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres.

 1. BETALING & BETALINGSTERMIJN

7.1 Na het plaatsen van een bestelling wordt een bevestiging per e-mail verzonden, met daarin vermeld de totale kosten, inclusief verzendkosten.

7.2 Het totale bedrag (inclusief de verzendkosten) dient binnen 8 dagen na de bestelling op de rekening van NovioMusic te zijn bijgeschreven.

7.3 De koopovereenkomst is van rechtswege ontbonden als het totaalbedrag niet binnen de hiervoor bedoelde termijn door NovioMusic is ontvangen.

7.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van NovioMusic.

7.5 De volgende betalingsmethoden worden geaccepteerd:

 1. Bankoverschrijving op bankrekening: IBAN: NL93 KNAB 0209 7030 16 t.n.v. NovioMusic te Bemmel, onder vermelding van het bestelnummer..
 2. iDEAL
 3. Bancontact
 1. RETOURNEREN

8.1 Retourneren van (een gedeelte van) de bestelling is mogelijk. Koper dient NovioMusic hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail (info@noviomusic.nl) in kennis te stellen.

8.2 De verzendkosten bij retourneren zijn voor rekening van de koper.

8.3 NovioMusic zal in het sub 8.1 omschreven geval het te restitueren bedrag (de door koper betaalde koopsom of gedeelte daarvan) binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling aan koper terugbetalen.

 1. ANNULEREN

9.1 Annulering van een bestelling door koper is mogelijk tot het moment van verzending. Koper dient in dat geval een annuleringsbericht aan info@noviomusic.nl te laten uitgaan, met vermelding van het bestelnummer.

9.2 De annulering zal door NovioMusic per e-mail worden bevestigd.

9.3 Indien nodig of gewenst is NovioMusic gerechtigd een bestelling te annuleren. Alsdan wordt koper daarvan zo snel mogelijk per e-mail geïnformeerd, zulks teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat annulering door NovioMusic en betaling door koper elkaar kruisen. Indien de koopsom alsdan inmiddels is betaald wordt de koopsom door NovioMusic gerestitueerd.

10. GEBREKEN

10.1 De tweedehands cd’s op de site zijn in goede staat. De staat van de cd’s wordt voor plaatsing op de website gecontroleerd. De cd’s kunnen te accepteren kleine gebreken hebben (zoals lichte krasjes, kleine kreukjes in het papierwerk of een gaatje in de barcode). De cd zal echter altijd afspelen, in nette staat zijn en compleet zijn met alle toebehoren.

10.2 Direct na ontvangst van de bestelling dient koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren.

10.3 Mocht een cd wezenlijk afwijken van de in artikel 10.1 genoemde kleine gebreken dan dient hierover onmiddellijk contact te worden opgenomen met NovioMusic, zulks per mail (info@noviomusic.nl) of via het contactformulier op de website van NovioMusic. Indien koper met een onmiddellijke melding van de wezenlijke afwijkingen in gebreke blijft wordt door partijen aangenomen dat de wezenlijke afwijkingen na ontvangst van de bestelling zijn ontstaan.

10.4 NovioMusic streeft naar optimale tevredenheid bij haar kopers. Mocht er desalniettemin een reële klacht zijn, dan zal NovioMusic in overleg met koper naar een passende oplossing te zoeken

11. PRIVACY

11.1. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.

11.2 Persoonlijke gegevens worden zonder toestemming niet aan derden verstrekt en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 NovioMusic is slechts aansprakelijk voor (ge- of vervolg)schade die te wijten is aan haar opzet of grove roekeloosheid.

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, afbeeldingen, software, of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite of promotie van NovioMusic berusten bij NovioMusic.

13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

14. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

14.1 NovioMusic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1 In geval van een juridisch geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland.